Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądów Rejonowych  znajdujących się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) -
  Rozdział 5a (art. 41a - 4 1 e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w
  dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U. 201 1.203. 1 192). Wprowadzono zasady postępowania w
  sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i
  wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. póz. 524)
 • weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania
  oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41 b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu,
  gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za
  obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje
  powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Sposób wnoszenie skarg i wniosków:

na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice

 1. Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice, lub drogą pocztową.
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@kozienice.sr.gov.pl lub sekretariat@kozienice.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie Imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
 3. Ustnie do protokołu:
  skargi i wnioski składane ustnie dotyczące spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich, wieczystoksięgowych oraz karnych - przyjmowane są przez pracowników sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice, pokój 211.

   

 

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wniosku rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d