Komunikat w sprawie stopniowego powracania do czynności orzeczniczych oraz częściowego złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu sądu

KOMUNIKAT

Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach

z dnia 28 maja 2020r.

W SPRAWIE STOPNIOWEGO POWRACANIA DO CZYNNOŚCI ORZECZNICZYCH ORAZ CZĘŚCIOWWEGO ZŁAGODZENIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU SĄDU


Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach informuje, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 r., poz. 433) oraz rekomendacji administracyjno - porządkowych Ministra Sprawiedliwości

 • Z dniem 1 czerwca 2020 r., Sąd Rejonowy w Kozienicach zostaje częściowo otwarty dla stron i innych uczestników postępowań z zachowaniem rygorów organizacyjnych i sanitarnych określonych z Zarządzeniu Prezesa Sądu z dnia 27.05 2020 r. a w szczególności:
 • - Strony i inni uczestnicy postępowań wpuszczani będą do budynku Sądu tuż przed wyznaczoną godziną posiedzenia lub rozprawy, wejściem położonym od strony ul Konstytucji 3 Maja,
 • - każda przybywająca do sądu osoba, ma nadal obowiązek zakrywania ust oraz nosa,
 • - każda osoba przybywająca do sądu ma obowiązek poddać się procedurze sprawdzenia w sposób bezdotykowy temperatury ciała oraz poddać się czynności dezynfekcji rąk,
 • - osoby niewyposażone w środki zasłaniające usta i nos, oraz osoby o temperaturze ciała od 38oC i wyższej nie zostaną wpuszczone do budynku sądu,
 • - obowiązuje nakaz bezpośredniego kierowania się do wyznaczonej Sali rozpraw i zakaz gromadzenia się pod salami i na korytarzach,
 • - dla poszczególnych sal rozpraw wprowadzono limit osób mogących przebywać jednocześnie oraz upoważniono sędziów referentów, aby
 • w sprawach wieloosobowych, przekraczających ustalone limity odwołali wyznaczone wcześniej rozprawy i do czasu zmiany rekomendacji sanitarnych nie rozpoznawali takich spraw.
 • Nadal przyjmowanie wszelkich pism procesowych i wniosków odbywać się będzie drogą pocztową oraz podtrzymano możliwość składania zapytań niewymagających złożenia pisma procesowego - także drogą elektroniczną na adresy Biura Obsługi Interesantów oraz adresy Wydziałów dostępne na stronie internetowej Sądu http://www.kozienice.sr.gov.pl/. Pisma, które strona lub inny uczestnik postępowania złoży Sądowi bezpośrednio na rozprawie lub posiedzeniu, będą przed rozpoznaniem poddawane 24 godzinnej kwarantannie.
 • Nadal sekretariaty wydziałów sądowych nie będą dostępne dla interesantów za wyjątkiem Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
 • Z dniem 1 czerwca 2020 r. wznawia funkcjonowanie czytelnia akt prowadzona w Biurze Obsługi Interesantów. Akta będą udostępniane stronom, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym „zamówieniu akt” do czytelni z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem i potwierdzeniu przez BOI proponowanego terminu. Ustala się limit przeglądania akt dla jednej osoby na do 30 minut
 • Biuro obsługi Interesantów działa w ograniczonym zakresie w godz. od 9.00 do  15.00 wyłącznie dla prowadzenia czytelni akt oraz czynności związanych z potwierdzaniem obecności na rozprawie/posiedzeniu i przyjmowaniem wniosków o zwrot kosztów związanych ze stawieniem się w sądzie
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 27.05 2020 r. Nr Adm.-250-1/20 szczegółowo opisujące przyjęte zasady organizacyjno –porządkowe oraz wymogi sanitarne, dostępne jest na stronie internetowej http://www.kozienice.sr.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie stopniowego powracania do czynności orzeczniczych oraz częściowego złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d