Opłaty kancelaryjne

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art.  77.  [Wysokość opłaty kancelaryjnej]
1.  Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4) zaświadczenia
- pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

1a.  Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
2.  (uchylony).
3.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się od wniosku o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Art.  77a.  [Zwolnienie z opłaty w przypadku pierwszego wniosku o wydanie odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności]
Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Art.  78.  [Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu]
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Rejestr zmian dla: Opłaty kancelaryjne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-23
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu