Deklaracja dostępności

Informacje ogólne deklaracj

Sąd Rejonowy w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pełniącej funkcję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Kozienicach.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-02.

Data aktualizacji deklaracji dostępności: 2020-12-21.

Informacja o dostępności architektonicznej siedzib podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnyc

Do budynku prowadzi 1 wejście główne będące u  zbiegu ulic Alei 1 Maja oraz Konstytucji 3 Maja.

Do wejścia prowadzą schody w ilości 10 od ul. Aleja 1 Maja znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z urządzeniem przyzywowym.

Schody i podjazd oznaczone są kontrastowymi nakładkami informującymi o początku i zakończeniu schodów.

W budynku Sądu udostępniony jest system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT, za pomocą którego można przy współpracy z telefonem komórkowym z odpowiednią aplikacją otrzymać informacje o

  • aktywowaniu znaczników,
  • interakcji z otoczeniem,
  • gromadzeniu danych o lokalizacji znaczników i budowanie (zapamiętywanie) tras,
  • pobieranie ze znaczników gotowych tras do wybranego celu.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu. Szklane drzwi oznaczone są taśmami kontrastowymi.

W budynku są zamontowane dwie platformy umożliwiające przewóz osób w tym na wózkach inwalidzkich.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze w budynku Sądu. 

Na każdym piętrze zamontowane są wielobarwne plany tyflograficzne – plan budynku i przestrzeni, zawiera oznaczenie ścieżek naprowadzających, miejsc pomieszczeń, toalet, punkt TU JESTEŚ i Legendę.

Poszczególne piętra oznaczone są taśmami kontrastującymi.

Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, V Wydział Ksiąg Wieczystych, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, sala rozpraw nr I i VII oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, platforma dla interesantów znajduje się na wprost wejścia głównego, którą można przemieścić się na kolejne kondygnacje.

Na I piętrze  znajdują się sale rozpraw Nr  II, III oraz Sekretariat I Wydziału Cywilnego i II Wydziału Karnego, na II piętrze sale rozpraw Nr IV, V, VI oraz gabinety Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu, Sekretariat Prezesa Sądu, Oddział Administracyjny, Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczenia znajdują się na drzwiach do wejściowych do pomieszczeń, stanowisk obsługi, do których kierowani są osoby niepełnosprawne, oraz na drzwiach do toalety dla osób z niepełnosprawnością.

 

Nakładki na poręczach z napisem w alfabecie Braille’a informują, dokąd kierują schody, co jest od nich na lewo, a co na prawo.

Ciągi komunikacyjne wyposażone są w ścieżki naprowadzające, które kierują do przejść, przystanków, oraz oznaczają drogę ewakuacyjną.

Pola uwagi informują o wszelkich zmianach i zagrożeniach na drodze, zamontowane są w miejscach w których należy zachować szczególną ostrożność, np. na zakrętach i skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych, przed wejściem na schody czy przejściem dla pieszych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku

Sąd Rejonowy w Kozienicach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę - więcej w zakłdce Obsługa interesnta - Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) Dyrektor Sądu Rejonowego w Kozienicach wyznaczył zarządzeniem Adm.-021-5/15 z dnia 10 grudnia 2015r. i Adm.-021-8/18 z dnia 24 października 2018r.  zespół przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom w Sądzie Rejonowym w Kozienicach, którego koordynatorem jest Kierownik Oddziału Administracyjnego Pani Iwona Myśler.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu prosimy o udanie się do wejścia głównego  i powiadomieniu o przybyciu poprzez naciśniecie dzwonka zainstalowanego przy wejściu głównym lub planując przybycie do Sądu uprzednio  zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów lub Biurem Podawczym ustnie, pismem, telefonicznie pod numerem tel. 48 614-29-13 lub e-mailem: biuro@kozienice.sr.gov.pl.

Informacje o stronie internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowym w Kozienicach jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2016r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany zostanie alternatywny sposób dostępu. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z kierownikiem Oddziału Administracyjnego.

 

Zgodność ze standardami
Dostawca serwisu BIP zapewnił, że jest on zgodny ze standardami W3C:

HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)
Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

BIP spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), w tym specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że serwis spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006r.
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery), oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Skróty klawiaturowe

Serwis BIP nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka. 

BIP wyposażony jest równiez w mapę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Iwona Myśler – Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Kozienicach.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 614 29 13 wew. 202.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kozienice.sr.gov.pl.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego skanu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl.

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny udostępnia aplikację mobilną TOTUPOINT.