Praca w Sądzie Rejonowym w Kozienicach - ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty Informatyka

OGŁOSZENIE

z dnia 29 września 2021 roku

Nr Adm.-111-1/21

o konkursie na stanowisko stażysty Informatyka

                         Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018r. poz. 577 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U z 2014r. poz. 400 ze zm.) Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Kozienicach ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko:

Informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Sąd Rejonowy w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22

Termin zatrudnienia po rozstrzygnięciu konkursu.

1.  Stażystą – docelowo informatykiem może być osoba:

 

1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiadająca ukończone co najmniej studia wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,

3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

 

2 .Wymagania dodatkowe

 

1.znajomość systemów klienckich w zakresie instalacji i konfiguracji w szczególności Windows 10;

2.mile widziana znajomość działania sieci komputerowych LAN i podstawowa znajomość administrowania serwerami;

3. brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r.;

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;
 • wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
 • prowadzenie dokumentacji systemu;
 • analiza technicznych i organizacyjnych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym identyfikowanie oraz
 • analiza zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych;
 • wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu Adm.-111-1/21 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

5.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  29 października 2021r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Kozienicach lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK

6.  Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod nr tel. (0-48) 614 29 13 wew. 202;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:

- pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

- drugiego – sprawdzianu wiedzy,

- trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej,

 

Terminy poszczególnych etapów zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy po zakończeniu rekrutacji.

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kozienicach: www.kozienice.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  -zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  -zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,

-nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

 

 

                                                                                                     Upoważniona do wykonywania obowiązków

                                                                                                     Dyrektora Sądu Rejonowego w Kozienicach

                                                                                                     

                                                                                                                                  Iwona Myśler

Rejestr zmian dla: Praca w Sądzie Rejonowym w Kozienicach - ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty Informatyka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-29
Publikacja w dniu:
2021-09-29
Opis zmiany:
zamieszczenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-29
Publikacja w dniu:
2021-09-29
Opis zmiany:
zamieszczenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-29
Publikacja w dniu:
2021-09-29
Opis zmiany:
zamieszczenie