Pytania i odpowiedzi

Prosimy o umieszczanie na wszystkich dokumentach składanych do Sądu Rejonowego w Kozienicach numeru PESEL!

 

POUCZENIE PRZY SKŁADANIU POZWÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH

Z dniem 1 stycznia 2016 r., weszły w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego zmieniające zasady prowadzenia mediacji zgodnie z ustawą dnia 10 września 2015r o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Ustawa w procedurze cywilnej wprowadziła m.in. zmianę polegającą na wprowadzeniu obowiązku informowania już w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu ( art. 187 w § 1 pkt 3 kpc). W świetle wprowadzonych przepisów, powód zobligowany jest wskazać już w pozwie, czy doszło do próby ugodowego rozwiązania sporu. Jeżeli do takiej nie doszło, konieczne jest wyjaśnienie przyczyny niepodjęcia rokowań ugodowych. W przypadku, gdy strona powodowa takiej informacji nie zamieści, pozew obciążony jest brakiem formalnym.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku pozew do sądu musi być poprzedzony podjęciem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.). Brak informacji w pozwie o podjętej próbie mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby mediacji skutkuje zwróceniem pozwu z powodu braków formalnych.

Na czym ma polegać próba mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu?

Dodatkowe sformułowanie w wezwaniu do zapłaty

Pierwszym krokiem może być wpisanie w wezwaniu do zapłaty, oprócz przypomnienia dłużnikowi o niezapłaconym długu, zawezwania do przystąpienia do próby mediacyjnej. Można wskazać też mediatora. Przykładem może być następujące zdanie: Wzywam do zapłaty kwoty 1000 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania do zapłaty lub w tym terminie do przystąpienia do próby mediacyjnej lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

lub: niniejsze wezwanie do zapłaty stanowi wyraz polubownego zakończenia sporu, brak zapłaty w wyznaczonym terminie oznacza brak woli rozwiązania sprawy w ten polubowny sposób.

Jeśli pozwany nie wypowie się w wyznaczonym terminie, co do zamiaru zapłaty zaległej kwoty oraz co do tego czy zamierza przystąpić do mediacji, to powód w pozwie wskaże, że „w zakreślonym w wezwaniu do zapłaty terminie do przystąpienia do próby mediacyjnej pozwany nie wypowiedział się co do zamiaru przystąpienia do mediacji„.

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej (art. 184-186 k.p.c.) to  kolejny sposób na rozwiązanie sporu przed wniesieniem pozwu.

Wezwanie do próby ugodowej ma zalety, takie jak: poznanie stanowiska pozwanego przed przystąpieniem do sporu sądowego, co pozwoli na lepsze przygotowanie się do postępowania sądowego, jeśli zawezwanie do próby ugodowej zakończy się fiaskiem (oczywiście pod warunkiem, że pozwany odpowie na piśmie na zawezwanie do próby ugodowej) oraz przerwanie biegu przedawnienia, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Opłata sądowa za zawezwanie do próby ugodowej nie jest wygórowana i wynosi 40 zł.

Profesjonalni mediatorzy – próba mediacji

Można też skorzystać z profesjonalnych mediatorów, którzy pomogą rozwiązać istniejący między stronami spór, jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego. Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator wówczas może prowadzić postępowanie mediacyjne z wykorzystaniem e-mediacji co może znacznie ułatwić mediację i dodatkowo obniżyć jej koszty.

Mediacja prowadzi do przerwania biegu przedawnienia, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c.

Negocjacje, których celem ma być zawarcie ugody pozasądowej

Następnym rozwiązaniem sporu w fazie przedsądowej jest zwrócenie się do najbliższego adwokata lub radcy prawnego, aby poprowadził z profesjonalnym przedstawicielem drugiej strony negocjacje prowadzące do zawarcia ugody pozasądowej.

Konsekwencje nieprzystąpienia do mediacji

Spory, które nie kwalifikują się do mediacji wówczas jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy do sądu. W takim przypadku w pozwie należy wyjaśnić, dlaczego ten konkretnie spór nie został skierowany przez strony do mediacji (np.: strony nie podjęły próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ pozwany ma negatywny i emocjonalny stosunek do powoda, albo strony podjęły nieskuteczną próbę samodzielnego, pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w drodze negocjacji).

Konsekwencje nieprzystąpienia do mediacji zawarte są w art. 103 k.p.c.

W art. 103 § 1 k.p.c. zapisano, że „sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”, a w art. 103 § 2 k.p.c. wskazano, że „przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

Konsekwencją nieuzasadnionej odmowy przystąpienia do mediacji może być, niezależnie od wyniku sporu sądowego, zasądzenie kosztów procesu od tej strony, która nie chciała wziąć udziału w mediacji. Może to dotyczyć także strony, która wygrała spór sądowy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Celem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jest zachęcenie stron pozostających w sporze z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego do korzystania z mediacji, co ma się przyczynić do usprawnienia postępowań sądowych oraz obniżenia ich kosztów ponoszonych zarówno przez zainteresowanych, jak i wymiar sprawiedliwości.

Instytucja mediacji w sprawach karnych znajduje umocowanie przede wszystkim  w  art. 23a kodeksu postępowania karnego. Mediacja w sprawach karnych jest formą sprawiedliwości naprawczej, która ma prowadzić do przywrócenia naruszonych więzi społecznych pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa. Mediacja ma na celu nie tylko przyspieszenie postępowania karnego, ale stanowi jednocześnie wymierne korzyści dla stron. Główne cele to pojednanie między sprawcą a pokrzywdzonym, zadośćuczynienie lub naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawcę.

 

 

Informacja o zatarciu skazania

 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

 5. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

 6. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

 7. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Jak wnieść sprawę o alimenty?

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.

SPRAWĘ WNOSI SIĘ POPRZEZ ZŁOŻENIE POZWU.

W pozwie należy podać następujące dane:

  1. imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się alimentów;
  2. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów;
  3. wysokość  żądanej   kwoty  wraz  z  uzasadnieniem,  tzn.   wskazać  potrzeby  powoda  oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.

 

Jeżeli powodem jest małoletnie dziecko, przed  sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (najczęściej ten z rodziców, który opiekuje się dzieckiem).

Jeżeli alimentów żąda dziecko od rodziców, należy dołączyć do pozwu odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia, a jeżeli małżonek lub były małżonek - odpowiednio odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach!

Uwaga: Strona wnosząca pozew o alimenty zwolniona jest od opłaty sądowej.

 

Jak złożyć oświadczenie o przelaniu zabezpieczenia majątkowego na poczet należności sądowych?

  1. dokładnie oznaczyć nazwisko i adres osoby składającej oświadczenie
  2. zawrzeć  treść  oświadczenie  o  woli  przelania kwoty  zabezpieczenia majątkowego  lub poręczenia majątkowego na poczet należności sądowych( grzywna i koszty sądowe)
  3. należy wskazać nazwę Sądu
  4. sygnaturę akt sprawy, w której poręczenie lub zabezpieczenie było złożone
  5. personalia osoby skazanej ( gdy poręczenie lub zabezpieczenie składała osoba trzecia),
  6. numer karty dłużnika (wskazany na wezwaniu do zapłaty należności)
  7. podpisać oświadczenie.

 

 

Jak rozłożyć zasadzona grzywnę lub koszty sądowe na raty?

  1. należy złożyć pisemny wniosek
  2. wskazać dane personalne i adres wnioskodawcy
  3. oznaczyć Sąd, do którego składa się wniosek
  4. wskazać sygnaturę akt i nr karty dłużnika (zawarte na wezwaniu do zapłaty)
  5. zaproponować ilość i wysokość rat miesięcznych
  6. uzasadnić wniosek wskazując sytuację majątkowa i rodzinną
  7. podpisać wniosek

 

Uwaga: pierwszy wniosek w sprawie nie podlega opłacie, kolejny należy opłacić -2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł.

 

Jak złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu?

W sprawie cywilnej:

  1. oznaczyć dane personalne i adres osoby składającej wniosek,
  2. oznaczyć Sąd, do którego kierowany jest wniosek
  3. zredagować żądanie o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
  4. należy wskazać strony toczącej się sprawy,
  5. uzasadnić wniosek (W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące, iż osoba wnioskująca o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.)
  6. podpisać wniosek

 

Załączniki:

uzupełniony   druk   oświadczenia   o   stanie   rodzinnym,   majątku,   dochodach   i   źródłach utrzymania.

Można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu łącznie.

Obligatoryjnie wraz z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego należy złożyć uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Druk oświadczenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kozienicach, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

W sprawie karnej:

  1. oznaczyć dane personalne i adres osoby składającej wniosek,
  2. oznaczyć Sąd, do którego kierowany jest wniosek, a w przypadku trwania postępowania przygotowawczego  (śledztwa  lub  dochodzenia)  Prokuraturę, w której   prowadzone jest postępowanie,
  3. zredagować żądanie o ustanowienie adwokata z urzędu,
  4. uzasadnić wniosek (w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące, iż oskarżony lub podejrzany o ustanowienie adwokata nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz nie jest w stanie sam się bronić.),
  5. podpisać wniosek.

 

Jak uzyskać prawa do spadku Informacja:

Sprawę wnosi się poprzez złożenie pisemnego wniosku, w którym należy:

  1. oznaczyć Sąd, do którego jest kierowany,
  2. wskazać dane personalne i adres wnioskodawcy,
  3. wskazać pozostałych uczestników postępowania( nazwiska, imiona adresy)

 

Ponadto:

  1. we wniosku należy wskazać: imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu, miejsce zgonu, miejsce ostatniego stałego zamieszkania przed śmiercią,
  2. należy wskazać spadkobierców( imiona i nazwiska) wskazać, czy zmarły pozostawił testament,
  3. należy podać, czy w skład spadku wchodzą nieruchomości ewentualnie podać ich nr ewidencyjny, położenie, powierzchnię, czy jest prowadzona Księga Wieczysta,
  4. podpisać wniosek.

 

Wymagane załączniki:

odpisy skrócone

akt zgonu zmarłego

akt małżeństwa małżonka i córek zmarłego

akt urodzenia synów zmarłego

Uwaga :

Do wniosku należy dołączyć dodatkowo odpisy wniosku dla każdego uczestnika Opłata: 50zł gdy wniosek dotyczy jednej osobie zmarłej.

 

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów w sprawie cywilnej :

  1. należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
  2. oznaczyć Sąd, do którego jest składany
  3. należy wskazać strony postępowania w sprawie
  4. uzasadnienie (w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące, iż osoba  wnioskująca o zwolnienie od kosztów sądowych nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.)
  5. podpisać wniosek.

 

Załączniki:

uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Obligatoryjnie wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć uzupełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Druk oświadczenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kozienicach, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wnieść sprawę o zasiedzenie?

Informacja

Sprawę wnosimy poprzez złożenie pisemnego wniosku, w którym należy:

  1. oznaczyć dane i adres wnioskodawcy
  2. oznaczyć uczestników i ich adresy
  3. wskazać Sąd, do którego jest kierowany
  4. wskazać wartość nieruchomości

 

Ponadto:

  1. w treści wniosku należy wskazać nazwisko osoby, która nabyła zasiedzenie, datę, w której nastąpiło zasiedzenie,
  2. określić nieruchomości- nr ewidencyjny działki, jej powierzchnię, miejsce położenia,
  3. wskazać okres posiadania nieruchomości
  4. określić sposób posiadania nieruchomości
  5. zawrzeć wnioski dowodowe- np. świadkowie(nazwiska i adresy)
  6. podpisać wniosek

 

Załączniki:

wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu

wypis z rejestru gruntów

zaświadczenie, że nie toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe

zaświadczenie o braku księgi wieczystej

Uwaga: Wniosek należy złożyć wraz z odpisami wniosku dla uczestników Wniosek podlega opłacie stałej- 2.000 (dwa tysiące) złotych

 

Odpisy/wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych wydawane są przez V Wydziale Ksiąg Wieczystych

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania odpisu/wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pomocą systemu informatycznego EKW dostępnego pod adresem  https://ekw.ms.gov.pl/.

 

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych możliwe jest:

a) osobiście w ECI, która dysponuje odpowiednio przygotowanymi stanowiskami komputerowymi lub

b) przez Internet za pomocą Modułu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl, Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych).

Informację o numerze elektronicznej księgi wieczystej w oparciu o posiadany numer tradycyjnej (papierowej) księgi wieczystej uzyskać można posługując się formularzem udostępnionym w menu Informacje dodatkowe - Numery ksiąg wieczystych.

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

Wnioski o wpisy w księgach wieczystych (w tym założenie księgi wieczystej) przyjmowane są przez Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych 4.

Formularze wniosków oraz sposoby składania wniosków

Wniosek o odpis z księgi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy złożyć osobiście lub listownie na obowiązującym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibie ECI, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych oraz na stronie internetowej (dział Wzory pism i formularze).

Wniosek o odpis z księgi wieczystej składany listownie należy zaadresować na Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa).

Wniosek o wpis w księdze wieczystej składany listownie należy zaadresować na V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach.

Opłaty za odpisy/wpisy z ksiąg wieczystych wydawane przez wydział ksiąg wieczystych

Do wniosku o odpis z księgi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy załączyć dowód wpłaty.

Opłatę można uiścić w kasie tut. Sądu lub przelewem bankowym na konto:

Nr  07 1010 1010 0065 5222 3100 0000

w NBP O/O Warszawa

z dopiskiem:
opłata za odpis z KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)
lub
opłata za wpis w KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)

Opłata za:
1) wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej wynosi 30 zł,
2) wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej wynosi 60 zł,
3) wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 zł.

Opłaty za odpisy/wpisy z ksiąg wieczystych uzyskiwane za pośrednictwem systemu informatycznego EKW
Od wniosku o wydanie dokumentów za pośrednictwem systemu informatycznego EKW w celu jego samodzielnego wydrukowania pobierane są następujące opłaty:
za wniosek o wydanie:
a) odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł,
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł,
c) wyciągu z księgi wieczystej:
– pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej
- pobierana jest opłata w wysokości 10 zł za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej
- pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej
- pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej
d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł

Opłaty za wpisy, wykreślenia wpisów w księgach wieczystych oraz założenie księgi wieczystej

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W sprawie pytań i odpowiedzi właściwe jest Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

Rejestr spadkowy

Na podstawie Ustawy z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1311)

Art. 7. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) wprowadza się m.in następujące zmiany:

po art. 95h dodaje się art. 95ha w brzmieniu:

"Art. 95ha. Rejestr Spadkowy zawiera:

1)      numer wpisu;

2)      datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu;

3)      datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt sprawy, albo datę oraz miejsce wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jego sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia jego skutków, albo datę wydania postanowienia o wydaniu, sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego, albo o zawieszeniu jego skutków lub postanowienia o zmianie albo uchyleniu tych postanowień oraz sygnaturę akt sprawy;

4)      imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe sporządziła osoba zastępująca notariusza - również imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku postanowienia sądu - oznaczenie sądu;

5)      imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile jest znany;

6)      imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce jego urodzenia - jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie jest znany lub spadkodawca go nie posiadał;

7)      datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci."

art. 95i otrzymuje brzmienie:

"Art. 95i. § 1. Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zapewnia notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Spadkowego.

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie teleinformatycznym informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia, postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz europejskich poświadczeniach spadkowych obejmujące dane, o których mowa w art. 95ha.

§ 3. Za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym notariusz oraz sąd pobierają opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej.

§ 4. W przypadku wpisów dokonywanych przez notariusza opłatę, o której mowa w § 3, notariusz pobiera od stron czynności notarialnej podlegającej wpisowi do Rejestru Spadkowego. Notariusz uzależnia dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty.

§ 5. W przypadku wpisów dokonywanych przez sąd opłatę, o której mowa w § 3, uiszcza wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego. Do pisma, wraz z którym nie wniesiono opłaty, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). Do opłaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) dotyczące wydatków, z wyłączeniem art. 83 tej ustawy.

§ 6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd, mając na względzie wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Rejestru Spadkowego oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny rozwój."

art. 95k otrzymuje brzmienie:

"Art. 95k. § 1. O uchyleniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Krajowa Rada Notarialna zawiadamia notariusza, który czyni o tym wzmiankę na akcie poświadczenia dziedziczenia.

§ 2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z Rejestru Spadkowego uchylonego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo poleca dokonanie odpowiedniej zmiany wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.";

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd (Dz.U 2016.1420)

Na podstawie art. 95i § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5 złotych.

§ 2. Łączną kwotę opłat za wpisy do Rejestru Spadkowego aktów poświadczenia dziedziczenia albo europejskich poświadczeń spadkowych notariusz przekazuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego.

§ 3. Łączną kwotę opłat za wpisy do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowień uchylających lub zmieniających postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych właściwy sąd przekazuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpisu orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Rejestru Spadkowego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Rejestr zmian dla: Pytania i odpowiedzi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d