Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Na każdym piśmie wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.

 

Pisma rozdzielane są na poszczególne komórki organizacyjne Sądu.

 

Sekretariaty Wydziałów rejestrują wpływające pisma w odpowiednich repertoriach i wykazach, zaś Oddziały w spisach spraw.

 

Załatwienie sprawy kończy się zakreśleniem numeru w wymienionych wyżej rejestrach spraw.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Kozienicach rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach. Przyjmowane są przez sekretariat Prezesa oraz pracowników biura podawczego Sądu Rejonowego w Kozienicach.

 

Skargi i wnioski mogą wnoszone być na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

 

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian dla: Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d