Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Kozienice, dn. 14 lipca 2020r.

Nr Adm.-111-1/20 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

Na podstawie art. 155§2a i art. 155a§1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2020r. poz. 365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228)

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kozienicach

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice

Oznaczenie konkursu: Adm.-111-1/20

Liczba stanowisk: jeden pełen etat

 

Zgodnie z art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończyła 24 lata.

 

Na podstawie §3 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię, zgodną  z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągniecia.

 

Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

W okresie pierwszych dwóch lat pracy asystent sędziego odbywa staż asystencki organizowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Do czasu zakończenia stażu asystenckiego asystenta sędziego zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Staż asystencki ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności asystenta sędziego.

Z obowiązku odbycia stażu asystenckiego zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski (art. 155ca§3 i art. 155 cb ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Na podstawie art. 155§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów.

 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu Adm.-111-1/20 należy złożyć do dnia 01 września 2020 roku bezpośrednio w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach (pokój 211) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym przypadku za datę złożenia dokumentów uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

I etap konkursu odbędzie się w dniu 04 września 2020 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice (tablica ogłoszeń) oraz opublikowana na stronie BIP Sądu Rejonowego w Kozienicach: www.kozienice.sr.gov.pl (w zakładce: „Oferty pracy”) w terminie do 10 września 2020 roku.

 

II etap konkursu odbędzie się w dniu 18 września 2020 roku godzina 900 w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice.

 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia konkursu w kilku grupach o różnych godzinach.

 

Informacja o wynikach II etapu konkursu zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Sądu Rejonowego w Kozienicach w dniu 22.09. 2020 roku.

 

III etap konkursu odbędzie się w dniu 24.09.20120 roku o godzinie 1000 w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice sala konferencyjna pokój nr 111.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 25.09.20120 roku o godzinie 0900 w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice sala konferencyjna pokój nr 111.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228).

 

 

Informacje dodatkowe

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W KOZIENICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań są: 

•Prezes Sądu Rejonowego w Kozinicach, 

•Dyrektor Sądu Rejonowego w Kozienicach,

•Minister Sprawiedliwości.

 1. Administrator danych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Kozienicach, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozinice.sr.gov.pl 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. 
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez rok od zakończenia rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

  Prezes 

  Sądu Rejonowego w Kozienicach

 

        Krzysztof Jerzy Piaseczny

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-26
Publikacja w dniu:
2021-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-24
Publikacja w dniu:
2020-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
b/d