Skargi i wnioski

 

INFORMACJA

O TRYBIE ROZPOZNAWANIA SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SĄDU REJONOWEGO W KOZIENICACH

 

 

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków do Sądu Rejonowego w Kozienicach.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Rozdział 5a (art. 41a - 41 e).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i
  wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41 b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku


Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Sposób wnoszenie skarg i wniosków:

na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice

 1. Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice, lub drogą pocztową.
 2. Za pośrednictwem poczty

elektronicznej biuro@kozienice.sr.gov.pl lub sekretariat@kozienice.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie Imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);

 1. Ustnie do protokołu:
  skargi i wnioski składane ustnie dotyczące spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich, wieczystoksięgowych oraz karnych - przyjmowane są przez pracowników sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice, pokój 211.

 

 Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wniosku rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.