Informacja dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Kozienicach, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynku Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się.Sąd Rejonowy w Kozienicach ma siedzibę w jednym budynku  przy ul. Konstytucji 3 Maja 22.

Budynek Sądu Rejonowego w Kozienicach jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Przy wejściu do budynku od ul. Aleja 1 Maja znajduje się podjazd do transportu osób niepełnosprawnych wraz z zamontowanym urządzeniem przyzywowym (obsługiwanym przez pracowników ochrony). Budynek posiada platformy umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich na poszczególne kondygnacje obiektu.


Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelną Akt, Biuro podawcze oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowane są na paterze budynku.


Przed budynkiem Sądu przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Pola uwagi informują o wszelkich zmianach i zagrożeniach na drodze, zamontowane są w miejscach w których należy zachować szczególną ostrożność. 


              Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego w Kozienicach mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

  

                Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Sąd Rejonowy w Kozienicach udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z sądem.

Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z w/w ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Kontakt jest możliwy poprzez:


1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: biuro@kozienice.sr.gov.pl

2. przesyłanie faksów pod nr (048) 614-29-88

Sąd Rejonowy w Kozienicach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.


Sąd Rejonowy w Kozienicach zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.).

 

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty w Sądzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

 

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742 z późn. zm.).
Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia , który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.


Dowiedz się więcej, przeczytaj Deklaracja dostępności.

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d