INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU NA 2021 ROK

Dochody budżetu państwa są gromadzone  na rachunku  bieżącym dochodów  Sądu Rejonowego w Kozienicach.
Głównymi źródłami dochodów  są wpływy uzyskane z tytułu:
- zasądzonych kar i grzywien;
- opłat sądowych  i innych opłat z tytułu postępowania sądowego;
dochodami Sądu są także:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych sądu  o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
- dochody ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- wpływy z tytułu konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa;
- wpływy z różnych dochodów.

Przyjęty planem finansowym dla Sądu Rejonowego w Kozienicach na 2021 rok prognozowany poziom dochodów budżetowych wynosi ogółem 2.127.000zł.

Rejestr zmian dla: INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU NA 2021 ROK

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
Korekta tekstu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu