Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Kozienicach dochowuje należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Kozienicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 22,  26-900 Kozienice, email: biuro@kozienice.sr.gov.pl

 

Zgodnie z art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, administratorami przetwarzanych w Sądzie danych osobowych:
1.    sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
2.    referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
3.    biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
4.    kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2
- są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Kozienicach oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 175 da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Kozienicach w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawa osób, których dane dotyczą zostały na mocy art. 22 RODO ograniczone w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 – prawo dostępu do danych, art. 16 – prawo do sprostowania danych - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 17 – prawo do bycia zapomnianym -  na podstawie art. 17 ust. 3b, 3d, 3e RODO oraz  art. 19 RODO – prawo uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu ograniczeniu przetwarzania danych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest:

  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Warszawska 1, 00-193 Warszawa www.uodo.gov.pl

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nadzór sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, https://radom.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-10
Publikacja w dniu:
2021-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja wpisu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-26
Publikacja w dniu:
2021-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d