Petycje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.)

Podmioty uprawnione do złożenia petycji

Od dnia 6 września 2015 r. petycję do Sądu Rejonowego w Kozienicach może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Przedmiot petycji

Zgodnie z Ustawą o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Rozstrzygnięcie

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Informacja o złożonych petycjach

Na stronie Sądu Rejonowego w Kozienicach zamieszcza się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

W petycji można również zamieścić zgodę, aby na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.

Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrywanych w danym roku.

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach w 2015 r. nie rozpatrywał żadnych petycji.

W roku 2016 do Sądu Rejonowego w Kozienicach nie wpłynęły petycje.

W roku 2017 do Sądu Rejonowego w Kozienicach nie wpłynęły petycje.

W roku 2018 do Sądu Rejonowego w Kozienicach nie wpłynęły petycje.

W roku 2019 do Sądu Rejonowego w Kozienicach nie wpłynęły petycje.

W roku 2020 do Sądu Rejonowego w Kozieniach wpłyneła jedna petycja.

Adm.-071-10/20

Petycja z dnia 5 listopada 2020 r. (Plik pdf, 121 KB)

Petycję uwzględniono dnia 25 listopada 2020 r.

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d